majasgardums.lv (Distances līgums) preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi

 1. Termini un vispārējie nosacījumi
  1.1. Šie noteikumi ir interneta veikala www.majasgardums.lv (turpmāk tekstā – majasgardums.lv) lietošanas un preču pirkšanas-pārdošanas nosacījumi (turpmāk tekstā – Noteikumi). Noteikumi ir piemērojami visiem, kas izvēlas, pasūta un iegādājas majasgardums.lv piedāvātās preces vai izmanto majasgardums.lv sniegtos pakalpojumus. Noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz vietnē majasgardums.lv. Distances līguma noteikumi ir saistoši neierobežotu laika periodu līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
  1.2. Majasgardums.lv domēna īpašnieks ir SIA “Mājas Gardums”, reģistrācijas numurs 40203232498, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numurs LV40203232498, juridiskā adrese – Jelgavas iela 10-2, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456, Latvija.
  1.3. Majasgardums.lv ir tiešsaistes mazumtirdzniecības vieta – interneta veikals, kurā fiziskā persona, kas ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota rīcībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās, var iegādāties pārtikas preces personīgajām vajadzībām.
  1.4. Pirms preču pasūtījuma noformēšanas, pircējam ir jāiepazīstas ar Noteikumiem un jāapstiprina sava piekrišana  majasgardums.lv distances līguma nosacījumiem. Majasgardums.lv neuzņemas atbildību, ja pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem.
  1.5. Veicot pasūtījumu, pircējs apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Noteikumiem, kā arī, ka tam nav tiesisku vai faktisku šķēršļu iepirkties majasgardums.lv un izmantot majasgardums.lv pakalpojumus. Ja pircējs nepiekrīt Noteikumiem, tas nevar iepirkties majasgardums.lv.
  1.6. Ar brīdi, kad pircējs veicis pasūtījumu, tiek pieņemts, ka starp majasgardums.lv un pircēju ir noslēgts distances līgums saskaņā ar Noteikumiem. Noteikumu neievērošana var būt par pamatu noslēgtā distances līguma vienpusējai izbeigšanai, ka arī veiktā pasūtījuma atcelšanai no majasgardums.lv puse.
 1. Reģistrācija un personas datu apstrāde un aizsardzība
  2.1. Lai veiktu pasūtījumu majasgardums.lv, pircējam ir jāaizpilda pieprasītie personīgie dati, vārds, uzvārds, Latvijā reģistrēts mobilā tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, preču piegādes adrese un pārējie preču piegādei nepieciešamie dati. 
  2.2. Pircējs ir atbildīgs par pareizas un patiesas informācijas sniegšanu.
  2.3. Informācija, kas tiek nosūtīta uz pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru, ir uzskatāma par paziņotu tajā paša dienā, kad tā ir nosūtīta.
  2.4. Pircēja personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar majasgardums.lv Privātuma politiku un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja pircējs vēlas izmantot majasgardums.lv pakalpojumus, viņam jāpiekrīt personas datu apstrādei un jāapstiprina, ka visa viņa sniegtā informācija, tai skaitā personas dati, ir pareiza un patiesa. Pircēja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Privātuma politikā noteikto. Pircējam ir jāiepazīstas ar Privātuma politiku pirms savu personas datu sniegšanas  majasgardums.lv vietnē.
   
 2. Pasūtījumu veikšanas un norēķinu kārtība
  3.1. Lai iegādātos preci majasgardums.lv, pircējam ir nepieciešams izvēlēties vēlamo preci un jāpievieno tā “Grozam”. Šādā veidā var pievienot vairākas preces.
  3.2. Pēc visu izvēlēto preču pievienošanas “Grozam”, ir jānospiež “Pasūtīt” un jāaizpilda trūkstoša informācija pasūtījuma noformēšanai, piegādes izvēlei un apmaksas metode pēc tam ir jānospiež „Tālāk”.
  3.3. Veicot pasūtījumu, pircējs ir tiesīgs komentāru sadaļā norādīt citu personu, kuru tas pilnvaro pircēja vārdā saņemt pasūtījumu. Pircējs norāda šīs personas vārdu un uzvārdu. Pircējs nodrošina, ka viņa norādītā persona ir informēta par to, ka tā ir tiesīga saņemt preces pircēja vārdā.
  3.4. Majasgardums.lv pircējiem apmaksāt pirkumu tiek piedāvāts priekšapmaksas bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot majasgardums.lv piedāvātās maksājuma metodes.
  3.5. Pēc šīm darbībām pircējs tiks novirzīts uz izvēlētās apmaksas metodes interneta vietni, kurā ir jāveic maksājums.
  3.6. Preču cenas majasgardums.lv ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
  3.7. Preces pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā.
  3.8. Pēc pasūtījuma apmaksas majasgardums.lv nosūta pircējam uz pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi pasūtījuma apstiprinājumu un elektroniski sagatavotu rēķinu. Elektroniski sagatavots attaisnojuma dokuments – rēķins ir derīgs bez paraksta.
  3.9. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums un pircējs ir saņēmis pasūtījuma apstiprinājumu.
   
 3. Piegādes noteikumi
  4.1. Preču piegāde tiek nodrošināta Rīgas pilsētā, Pierīgas teritorijā (Piņķos, Babītē, Mārupē,  Dreiliņos, Berģos, Ķekavā) un Jūrmalā  šādā kārtībā:
  2 (divu) nākamo dienu laikā, ja pasūtījums veikts līdz plkst 11.00;
  3 (trīs) nākamo dienu laikā, ja pasūtījums veikts pēc plkst. 11.00.
  4.2. Minimalais pasutijums summa 20.00 EUR.
  4.3. Piegāde bez maksas Pierīgā, Jūrmalā  Rīgas robežās, pasūtījumiem virs 30.00 EUR.
  Mazākiem pasūtījumiem tiek piemērota piegādes maksa:
  Rīga, Pierīga, Jūrmala – 5.00 EUR.
  4.4. Preces tiek piegādātas otrdienās, trešdienās, un piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:00. Ceturtdienās, sestdienās, svētdienās un pirmdienās piegādes nenotiek.
  4.5. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas ar kurjeru uz pasūtījuma noformēšanas laikā noradīto piegādes adresi, ja pasūtījuma noformēšanas laikā nav norādīta cita piegādes adrese. Piegāde tiek veikta līdz durvīm.
  4.6. Vismaz 30 – 40 (trīsdesmit – četrdesmit) minūtes pirms preču piegādes kurjers telefoniski sazināsies ar pircēju un informēs par preču piegādi.
  4.7. Pircējs apņemas sarunātajā laikā atrasties norādītajā adresē un pieņemt pasūtītās preces pats vai ar pasūtījuma veikšanas brīdī norādītās personas starpniecību.
  4.8. Saņemot preces, pircējam vai pircēja pilnvarotajai personai, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, autovadītāja apliecība vai ID karte).
  4.9. Ja nav iespējams nodrošināt preču piegādes laiku atbilstoši Noteikumu 4.1.punktā paredzētajam, par to pircējs tiks informēts uzreiz pēc pasūtījuma apstiprināšanas. Gadījumā, ja preču piegādes kavējums neparedzētu apstākļu dēļ notiek piegādes dienā, pircēju par to telefoniski informēs piegādes kurjers.
  4.10. Majasgardums.lv ir atbrīvojams no atbildības par preču nepiegādi vai piegādes termiņa neievērošanu, ja šāds apstāklis radies pircēja vainas dēļ vai no pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, tajā skaitā, bet ne tikai:
  4.10.1. ja pircējs ir norādījis nekorektu vai nepilnu piegādes adresi;
  4.10.2. ja pircējs nesniedza tādu informāciju, kura bija nepieciešama piegādes īstenošanai, piemēram durvju kodu, iebraukšanas vārtu informāciju;
  4.10.3. ja pircējs neatbild uz kurjera zvaniem uz pircēja norādīto mobilā tālruņa numuru vairāk nekā 3 (trīs) reizes pēc kārtas un kurjera gaidīšanas laiks pārsniedzis 30 minūtes.
  4.11. Preces atbilstību veiktajam pasūtījumam, daudzuma atbilstību, kā arī vizuāli konstatējamu defektu esamību, pircējs pārbauda piegādes laikā.
  4.12. Sakarā ar Epidemioloģiskās drošības likuma noteikumu ievērošanas nepieciešamību, majasgardums.lv un pircējs ir tiesīgi izvēlēties bezkontakta piegādi, kas tiks īstenota ar šādiem noteikumiem:
  4.12.1. preces tiks nodotas, nodrošinot ne mazāk kā 2 (divu) metru distanci starp kurjeru un preču saņēmēju;
  4.12.2. kurjers ir tiesīgs nofotografēt piegādātās preces kopā ar saņēmēju (neiekļaujot bildē saņēmēja seju), un šajā gadījumā tiek pieņemts, ka preces ir piegādātas;
  4.12.3. ja pircējs /preču saņēmējs neatver durvis kurjeram, tad kurjeram ir tiesības atstāt pasūtītās preces pie durvīm, nofotografējot atstātās preces pie pircēja durvīm, un šajā gadījumā tiek pieņemts, ka preces ir piegādātas;
  4.12.4. bezkontakta piegādes gadījumā, ja majasgardums.lv rīcībā ir augstākminētie fotoattēli, kas apliecina preču piegādes veikšanu, tiek pieņemts, ka preces ir piegādātas pircējam, un pircējs apņemas neizvirzīt nekādas pretenzijas saistībā ar preču piegādes procedūru un neapstrīdēt piegādes veikšanas faktu.
   
 4. Kvalitātes garantija
  5.1. Majasgardums.lv garantē, ka majasgardums.lv preces ir kvalitatīvas, cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgas, tās atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām pārtikas nekaitīguma prasībām. 
  5.2. Majasgardums.lv garantē preces atbilstību preces aprakstā noradītajām aprakstam. Par preces īpašību informāciju ir atbildīgs preces ražotājs un/vai izplatītājs.
  5.3. Preču attēliem ir informatīvs raksturs. Majasgardums.lv attēlos redzamās preces pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem dabā var atšķirties no attēlos redzamajam precēm.
  5.4. Majasgardums.lv vienmēr centīsies piegādāt svaigākus produktus ar pēc iespējas ilgākajiem derīguma termiņiem.
   
 5. Atteikuma tiesības
  6.1. Pircējs ir tiesīgs 14 dienu laika no pasūtīto preču saņemšanas izmantot atteikuma tiesības uz visu preci vai daļu no precēm.
  6.2. Atteikšanas no precēm gadījumā pircējs nosūta formas iesniegumu, kurā norāda savu vārdu, uzvārdu, pasūtījuma numuru un preču piegādes datumu.
  6.3. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības šādos gadījumos:
  6.3.1. prece ātri bojājas; 
  6.3.2. precei beidzies derīguma termiņš;
  6.3.3. prece pēc piegādes tikusi sabojāta;
  6.3.4. pircējs ir atvēris iepakojumu precei;
  6.3.5. prece pēc piegādes tiek glabāta neatbilstoši ražotāja noteiktām prasībām.
  6.4. Preci, no kuras pircējs ir atteicies, pircējam ir jānogādā Jelgavas iela 10-2, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456, Latvijā vai jāsazinās ar kurjeru par iespēju atgriezt preci 5 (piecu darba dienu laikā). Pircējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu.
  6.5. Atgrieztajai precei ir jābūt orģinālajā iepakojumā, neatvērtai, derīguma termiņa ietvaros un bez pazīmēm, kas liecina, ka tā tika neatbilstoši glabāta. Atgriežot pārtikas preci, pircējam ir jārēķinās ar to, ka pārvadāšanas laikā tai ir jānodrošina speciālais temperatūras režīms, atbilstoši ražotāja prasībām. Ja pircējs nevar nodrošināt šīs prasības un preču pieņemšanas laikā majasgardums.lv darbinieks konstatē, ka iepriekš minētas prasības netika ievērotas, majasgardums.lv ir tiesīgs nepieņemt pircēja atgriezto preci un neizmaksāt pircējam naudu par atgriezto preci.
  6.6. Majasgardums.lv izskata pircēju iesniegumus 3 (trīs) darba dienu laikā, sniedzot atbildi uz iesniedzēja elektroniskā pasta adresi.
  6.7. Majasgardums.lv bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par pircēja lēmumu atkāpties no pasūtījuma vai tā daļas, atmaksā pircējam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā pircēja samaksātos saprātīgus un pamatotus piegādes izdevumus, ja tādi bija piemēroti. Majasgardums.lv minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja pircējs, izņemot gadījumus, kad pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.
  6.8. Majasgardums.lv ir tiesības atteikties izpildīt vai ierobežot pasūtījumus, kas satur vairumtirdzniecības pazīmes.
  6.9. Majasgardums.lv ir tiesīgs atteikties izpildīt vai ierobežot pasūtījumus, uz laiku vai pavisam izbeigt interneta veikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot pircējam. Šādā gadījumā majasgardums.lv  3 (trīs) darba dienu laikā atgriež pircējam samaksāto naudu par nepiegādātajiem pasūtījumiem.
   
 6. Sūdzību un strīdu risināšana
  7.1. Gadījumos, kad pircējs nav apmierināts ar preces kvalitāti vai majasgardums.lv sniegtajiem pakalpojumiem, pircējs ir tiesīgs iesniegt savu sūdzību elektroniski vietnē majasgardums.lv vai nosūtot brīvas formas iesniegumu uz e-pastu, obligāti norādot vārdu, uzvārdu, pasūtījuma numuru, piegādes datumu, informāciju par preci un tās derīguma termiņu, kā arī savu sūdzību pamatojošo informāciju, ieskaitot fotoattēlus (tai skaitā derīguma termiņa fotoattēlu). Sūdzību var nosūtīt arī pa pastu Jelgavas iela 10-2, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456, Latvija.
  7.2. Ja pircējs nav apmierināts ar preces kvalitāti, vai tā neatbilst normatīvajos aktos noteiktām pārtikas nekaitīguma prasībām, pircējs ir tiesīgs iesniegt sūdzību majasgardums.lv preces derīguma termiņa ietvaros.
  7.3. Majasgardums.lv izskata pircēju sūdzības 3 (trīs) darba dienu laikā, sniedzot atbildi uz iesniedzēja elektroniskā pasta adresi.
  7.4. Saņemot pircēja sūdzību un pierādījumus, ka majasgardums.lv piegādājis nekvalitatīvu vai pasūtījumam neatbilstošu preci un, ja tiek konstatēts, ka sūdzība ir pamatota, majasgardums.lv atkarībā no pircēja izvēlētā kompensēšanas veida:
  7.4.1.  bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis pircēja sūdzību, atmaksā pircējam viņa samaksāto naudas summu. Majasgardums.lv minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja pircējs, izņemot gadījumus, kad pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā;
  7.4.2. 2 (divu) dienu laikā piegādā citu līdzvērtīgu preci, pēc pircēja izvēles un saskaņā ar Noteikumiem.
  7.5. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Noteikumiem, kas skar tos vai to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, risināms pārrunu ceļā, majasgardums.lv un pircējam cenšoties panākt vienošanos. Ja vienošanos nav iespējams panākt 30 (trīsdesmit dienu laikā), strīds tiek atrisināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
   
 7. Nobeiguma noteikumi
  8.1. Noteikumi sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
  8.2. Ja kāds Noteikumu nosacījums zaudē juridisko spēku, tas ietekmē pārējo Noteikumu spēkā esamību, kuri ir spēkā un ir piemērojami pilnībā atbilstoši normatīvajiem aktiem.
  8.3. Majasgardums.lv un pircējs apņemas neizvirzīt viens pret otru nekādas pretenzijas, iestājoties tādiem nepārvaramās varas apstākļiem, kā piemēram, pandēmijas, ugunsgrēki, avārijas, dabas katastrofas, streiki, jebkura veida kara vai teroristiska darbība, kā arī kompetentu valsts institūciju pieņemtie lēmumi, kas tieši ietekmē Noteikumu izpildi un kuru iestāšanos puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst ar saprātīgiem līdzekļiem. Par šādu apstākļu iestāšanos tiklīdz tas ir iespējams tiek izvietots informatīvs paziņojums majasgardums.lv vietnē un, ja nepieciešams, tiek informēts pircējs.
  8.4. Majasgardums.lv ir tiesības vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Pircējam ir saistoši Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī un ir publicēti majasgardums.lv. Pircējam pirms katra pasūtījuma veikšanas ir jāiepazīstas ar Noteikumiem.

Login

Lost your password?